سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

یک دختر مثل یک آدامس است

یک دختر مثل یک آدامس است......جویدن طولانی هر آدامس به جز بی مزه شدنش حاصلی نداردیک دختر مثل یک آدامس است......هیچ وقت آدامس نیمه خورده کسی را به دهان نگذارید
یک دختر مثل یک آدامس است......داشتن آدامسی که نتوانی بازش کنی با نداشتنش هیچ فرقی ندارد
یک دختر مثل یک آدامس است......آدامس زیاد مانده ارزش جویدن ندارد
یک دختر مثل یک آدامس است......هر چندی به دندان هایتان استراحت دهید، به هر حال آدامستان را میتوانید عوض کنید ولی دندانهایتان را نه!
یک دختر مثل یک آدامس است......به چشیدن طعم تنها یک آدامس اکتفا نکنید، آدامس ها در شکل ها، مزه ها و قیمت های مختلف ساخته می شود
یک دختر مثل یک آدامس است......فراموش نکنید که پایان کار هر آدامس سطل آشغال است، پس برای هیچ آدامسی قیمت زیادی نپردازید
یک دختر مثل یک آدامس است......و ازدواج مثل قورت دادن آن، هیچ احمقی آدامسش را قورت نمیدهد
یک دختر مثل یک آدامس است......داشتن یک بسته آدامس همیشه بهتر از داشتن فقط یک آدامس است
یک دختر مثل یک آدامس است......حسرت آدامسی که دورش اندختید را نخورید. آدامس های خوشمزه تر همیشه پیدا می شود
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 90/6/2 ] [ 5:13 صبح ] [ محمدجوادصحرائی ]