سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

دانستنی های جالبآیا میدانستید آنهایی که از نظر احساسی بسیار قوی به نظر میرسند در واقع بسیار ضعیف  و شکننده هستند

آیا میدانستید که آنهایی که زندگیشان را وقف مراقبت از دیگران میکنند خود به کسی
برای مراقبت نیاز دارند

آیا میدانستید که سه جمله ای که بیان آنها از همه جملات سخت تر است
دوستت دارم متاسفم و به من کمک کن
میباشد

آیا میدانستید که کسانی که قرمز میپوشند از اعتماد بیشتری نسبت به خود بر خوردارند

آیا میدانستیدکه کسانی که زرد میپوشند از زیبایی خود لذت میبرند

و آیا میدانستید که کسانی که لباس مشکی به تن میکنند نمیخواهند مورد توجه قرار
گیرند ولی به کمک و درک شما نیاز دارند


آیا میدانستید که زمانی که به کسی کمک میکنید اثر آن دوبار به سوی شما بر میگردد

و آیا میدانستید که نوشتن احساسات بسیار آسانتر از رودرو بیان کردن آنهاست اما ارزش
رودرو گفتن بسی بیشتر است


آیا میدانستید که اگر چیزی رابا ایمان از خداوند بخواهید به شما عطا خواهد شد

آیا میدانستید که شما میتوانید به رویاهایتان جامه عمل بپوشانید رویاهایی مانند عشق
ثروت سلامت اگر آنها رابا اعتقاد بخواهید و اگر واقعا این موضوع را میدانستید از
آنچه قادر به انجامش بودید متعجب میشدید


اما به آنچه من به شما میگویم ایمان نیاورید تا زمانیکه خودتان آنها را امتحان کنید
اگر شما بدانید که کسی نیاز به چیزی دارد که من گفتم و بدانید که میتوانید به او
کمک کنید متوجه خواهید شد که آن چیز دوبار به سوی شما باز خواهد گشت


امروز توپ دوستی درزمین شماست آن را برای کسانی که به واقع دوستان شما هستند
بفرستید (مانند من اگر یکی از آنها میباشم) همچنین ناراحت نشوید اگر کسی آن رابرای
شما بازپس نفرستاد شما خواهید فهمید که باید این توپ را برای کسانی که به آن نیاز
بیشتری دارند نگهداری کنید

 
ادامه مطلب

[ یکشنبه 90/6/13 ] [ 4:20 عصر ] [ محمدجوادصحرائی ]