سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خصوصیات افرادی که اعتماد به نفس ندارند

خصوصیات افرادی که اعتماد به نفس ندارند
افرادی که از اعتماد بنفس پایینی برخوردار میباشند دارای خصوصیات زیر هستند:

مرتبا خودشان را مورد انتقاد و سرزنش قرار میدهند.

هنگام صحبت کردن در چشمان فرد مقابل خود هنگام نگاه نمیکنند. با سر پایین و قدمهای آهسته قدم بر میدارند.
در پذیرش تعریف و تمجیدها و تعارفاتی که به آنان میشود مشکل دارند (تصور میکنند سزاوار آنها نبوده و یا دیگران در صدد تمسخر آنها میباشند).

معمولا احساس میکنند قربانی رفتار دیگران هستند.

احساس تنهایی میکنند حتی زمانی که در یک جمع قرار دارند.

در درون خود احساس خلاء و پوچی میکنند.

احساس میکنند با دیگران تفاوت دارند.

احساس افسردگی، گناه و شرمساری دارند.

نسبت به تواناییهای خود برای رسیدن به موفقیت تردید دارند. عدم خودباوری.

از موقعیتهای نو و جدید می هراسند.

از شکست وموفقیت می هراسند.

مرتبا سعی در راضی نگاهداشتن دیگران دارند.

دچار هراس اجتماعی میباشند.

قادر به مدیریت زمان خود نمیباشند.

عادت به پشت گوش انداختن کارها دارند.

در مقابل انتقاد، اظهار نظر و سرزنشهای دیگران (خواه واقعی، خواه واهی) بسیار آسیب پذیر میباشند.

از ابراز عقاید و احساسات خود خودداری میکنند زیرا از چگونگی واکنش دیگران هراس دارند.

خود را درگیر مواد مخدر و یا روابط مخرب میکنند.

از تعیین یک هدف مشخص و پیروی از آن عاجز میباشند.

قادر به بیان خواسته ها و نیازهای خویش نمیباشند.

معمولا عصبانی و پرخاش گر میباشند.

ارزیابی غیر واقعی از خود دارند.

تحمل عیب و کاستی را نداشته و کمالگرا میباشند.

احساس خوب آنها وابسته به عوامل خارجی اعم از وقایع روزانه و یا نوع رفتار دیگران با آنها دارد.

وابستگی هیجانی دارند: برای دستیابی به یک احساس خوشایند به دنیای خارج خود وابسته میباشند. مانند:

وابستگی به مواد: مانند غذا، داروها، الکل مواد مخدر به منظور پر کردن خلاء درونی خود و تسکین دردهایشان.

وابستگی به رفتارها: مانند خرج کردن پول، قمار بازی و تماشای تلویزیون. به منظور پر کردن خلاء درونی و تسکین دردهایشان.

وابستگی به مال: برای تعیین میزان ارزش و شایستگی خود به پول و مال وابسته هستند.

وابستگی عاطفی : برای داشتن حس ارزشمندی، شایستگی و امنیت به توجه، پذیرش و تائید فرد دیگری (معشوق خود) وابسته میباشند.

وابستگی به --- : برای پر کردن خلاء درونی به --- پناه میبرندادامه مطلب

[ سه شنبه 90/6/1 ] [ 4:53 عصر ] [ محمدجوادصحرائی ]